SOLD

Cumhuriyet Damgasız

1935 hilali ahmer (k41 – 6 tek, 3 per) sarniyersiz